Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Algemene voorwaarden
  • fr-FR
  • English (UK)

Algemene Voorwaarden

Strada Running - onderdeel van Strada Nuova, gevestigd te Bussum - hanteert de volgende voorwaarden voor haar diensten.

Ieder die gebruik maakt van stradarunning.nl en stradarunning.coach (hierna te noemen Stradarunning) aanvaardt daarmee deze gebruiksvoorwaarden, zowel voor zichzelf als voor anderen die hij toelaat tot zijn computer. Dit geldt ook voor verenigingen of andere rechtspersonen die gebruik (laten) maken van Stradarunning

Deze voorwaarden kunnen steeds aangepast worden. Aanpassingen worden direct bindend voor iedere gebruiker van de website. De meest actuele versie is te vinden op de website Stradarunning en/of extensies daarvan. Aan te raden is derhalve de actuele voorwaarden regelmatig te raadplegen.

1. Dienstverlening Stradarunning
Stradarunning faciliteert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de dienst van Stradarunning
Stradarunning voert in beginsel geen controle uit op de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, betrouwbaarheid en/of juistheid van de dienstverlening op of via de website. Stradarunning is dus niet verantwoordelijk voor en geeft geen garantie op hetgeen andere gebruikers via deze website ter beschikking stellen.

2. Account/Profiel/Closed User Groups (CUG’s)
Voor gebruikmaking van Stradarunning heeft iedere gebruiker een eigen account nodig. Deze is aan te vragen op de website van Stradarunning. Stradarunning beslist naar eigen inzicht voor een aanvraag voor een account.
Iedere gebruiker garandeert Stradarunning de juistheid van de aan haar verstrekte informatie, waaronder met name de persoonlijke gegevens. Stradarunning heeft het recht deze gegevens op te slaan en te gebruiken in verband met het account beheer.
Iedere gebruiker draagt zelf zorg voor geheimhouding van zijn wachtwoord en verleent anderen geen toegang tot Stradarunning via zijn account. Mocht deze beperking niet nageleefd worden, dan is de gebruiker volledig aansprakelijk voor de gevolgen daarvan totdat de gebruiker het ongeoorloofde gebruik zelf gemeld heeft aan Stradarunning. Beëindiging van het account is per direct mogelijk.
Alleen natuurlijke personen of teams kunnen een profiel toegewezen krijgen. Profielen/accounts/CUG’s van bedrijven zijn zonder toestemming van Stradarunning niet toegestaan en worden, indien door Stradarunning gewenst, verwijderd. Bij het aanmaken van een account geeft gebruiker tevens toestemming aan Stradarunning zijn gegevens toe te voegen aan de MailChimp verzendlijst, voor het verzenden van nieuwsbrieven.

3. Gebruikersrechten
Stradarunning verleent een licentie op het gebruik van de website resp. de dienstverlening daarvan. Deze licentie heeft een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar karakter en geeft geen recht op verlening van sublicenties. De licentie omvat het recht om de beschikbaar gestelde bestanden via Stradarunning te bekijken en/of te beluisteren zoals deze in het format zoals op de website van Stradarunning of de Stradarunning domeinen ter beschikking worden gesteld. Andere rechten worden niet verleend, in het bijzonder niet het recht om bestanden, gegevens en/of materialen te downloaden, tenzij dit expliciet vermeld.

4. Intellectuele eigendom
Gebruiker erkent en respecteert de eigendom en alle overige rechten daarop van de bestanden die eigendom zijn van Stradarunning en/of haar gebruikers. Deze bestanden vallen onder de bescherming van haar resp. hun intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van andere gebruikers, deze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving, waaronder de Auteurswet. Gebruiker zal niets ondernemen om vermelding van rechten te verwijderen of te belemmeren.

5. Bestanden uploaden/licentie
Met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden behoud gebruiker in beginsel zijn auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de bestanden die Stradarunning ter beschikking worden gesteld (hierna te noemen 'het materiaal').
Gebruiker aanvaardt dat deze beschikbaarstelling van het materiaal (in het bijzonder door uploading) ten gunste van Stradarunning het volgende impliceert:
1. een kosteloze, onbezwaarde, internationale, niet-exclusieve licentie om het materiaal te gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienstverlening van Stradarunning en dat tevens te gebruiken en te verveelvoudigen (ook door derden) via welke media dan ook voor promotie in verband met de dienstverlening van Stradarunning;
2. het recht om het materiaal te verwijderen van de servers van Stradarunning en haar website. Dit laatste recht kan Stradarunning te allen tijde uitoefenen zonder enige vorm van verantwoording of aansprakelijkheid jegens gebruiker.
Voornoemde licentie op het materiaal eindigt zodra de gebruiker zijn bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de website van Stradarunning.
Gebruiker accepteert dat het materiaal zal worden gebruikt door andere gebruikers van Stradarunning. Stradarunning aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en staat er derhalve op geen enkele wijze voor in dat andere gebruikers het materiaal gebruiken op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Stradarunning is evenmin aansprakelijk voor het geval andere gebruikers het materiaal gebruiken op een wijze die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of enige wettelijke bepaling of een onrechtmatige daad oplevert.
Gebruiker staat er voor in volledig rechthebbende ten aanzien van het materiaal te zijn en dat hij het recht heeft om op het materiaal de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Gebruiker vrijwaart Stradarunning en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen en ook de gebruikers van Stradarunning voor alle aanspraken van derden op dat materiaal. Hij zal kosten die Stradarunning moet maken in verband met aanspraken van derden op dat materiaal vergoeden.
Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk het recht van Stradarunning om materiaal waarop personen herkenbaar zijn te verwijderen, in het bijzonder in de gevallen waarin de betrokken personen tegen afbeelding bezwaar maken.
Gebruiker garandeert dat het materiaal oorspronkelijk is en geen gekopieerd materiaal bevat (tenzij hij daarop een adequaat licentierecht kan aantonen). Ten aanzien van muziek garandeert hij eveneens de oorspronkelijke rechten daarop (inclusief bijbehorende tekst) dan wel een rechtsgeldig en aantoonbaar adequaat licentierecht daarop te hebben verkregen.
Gebruiker garandeert dat het materiaal geen inbreuk maakt op privacy rechten van wie dan ook en dat openbaarmaking van zijn materiaal geen onrechtmatige daad of handelen in strijd met de wet oplevert. Voor licenties en betaling van licentierechten dient gebruiker in alle gevallen zelf in te staan. Gebruiker vrijwaart Stradarunning voor alle betalingsverplichtingen ten aanzien van het materiaal en andere rechten van degenen die (eveneens) rechten op het materiaal pretenderen te bezitten.

6. Overige vereisten voor aangeboden materiaal en activiteiten van gebruiker
Activiteiten van gebruiker in het kader van Stradarunning dienen in overstemming met de waarheid en algemeen aanvaarde fatsoensnormen te zijn. Zij mogen derhalve niet (1) op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn, (2) inbreuk maken op rechten van derden; (3) in strijd zijn met enige toepasselijke regelgeving; (4) virussen of ander schade veroorzakende elementen bevatten. Gebruiker staat er voor in dat zijn computer in staat is te voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden en zal de nodige maatregelen nemen om dit voor de toekomst eveneens te waarborgen.

Gebruiker garandeert dat hij via Stradarunning geen materiaal zal aanbieden:
dat discriminerend is in relatie tot uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur of afkomst dan wel anderszins kwetsend kan zijn;
dat uitnodigt tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en/of;
dat leidt tot uitbuiting of misbruik maken van anderen en/of;
dat in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of website en/of;
waarbij persoonlijke gegevens worden opgevraagd van minderjarigen en/of;
waarin persoonlijke gegevens ter beschikking worden gesteld en/of;
waarmee illegale activiteiten worden aangemoedigd of gepleegd en/of;
waarbij inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen en/of;
waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of;
waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden en/of;
waarbij commerciële activiteiten worden ondernomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stradarunning, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of piramide spelen en/of;
waarin een afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming.

7. Behandeling inbreuk
Stradarunning zal informatie over inbreuk op intellectuele eigendomsrechten onderzoeken. Waar nodig neemt zij - naar eigen inzicht - juridische stappen. Gebruiker zal bij constatering van inbreuken op door hem ter beschikking gesteld materiaal dit per e-mail kenbaar maken via de functie -meld misbruik- op de websites van Stradarunning. Iedere kennisgeving voldoet aan de volgende vereisten:
1. Ondertekening door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of zijn bevoegde vertegenwoordiger;
2. Beschrijving van het materiaal waarop inbreuk is gemaakt met een specificatie beschrijving van hetgeen inbreukmakend wordt geacht;
3. Beschrijving van de locatie waar het inbreukmakende materiaal op de website van Stradarunning te vinden is;
4. Adresinformatie voor het leggen van contact, waaronder in ieder geval gebruikersnaam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;
5. Een verklaring dat gebruiker eigenaar is van het materiaal in kwestie en dat daarop aantoonbaar inbreuk wordt gemaakt;
6. Een verklaring, vergezeld van bewijs, dat voornoemde informatie correct en volledig is.

8. Onderbreking of staking van dienstverlening
Stradarunning staat er niet voor in dat haar website te allen tijde toegankelijk is en/of steeds zonder onderbreking of storing zal functioneren. Zij is niet aansprakelijk voor (mogelijke gevolgen van) het buiten gebruik zijn van haar website.
Stradarunning is te allen tijde gerechtigd - zonder daarbij schadeplichtig te worden -om de activiteiten van gebruiker in relatie tot Stradarunning te beperken, diens account stop te zetten en/of te verwijderen en materiaal te verwijderen. Zij is gerechtigd andere gebruikers op de hoogte te stellen van naar haar oordeel niet passende activiteiten van gebruiker en ter zake waarschuwingen te doen uitgaan; indien naar haar mening noodzakelijk kan zij verdere dienstverlening aan gebruiker weigeren. Dit recht heeft zij in het bijzonder indien gebruiker handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, gebruikersgegevens niet geverifieerd kunnen worden of handelingen en materiaal naar het oordeel van Stradarunning schadelijk zijn voor haar of voor andere gebruikers.

9. Voorwaarden en annuleringen bij arrangementen
Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging. U dient dan binnen 14 dagen 30% van de totale kosten aan ons over te maken. Het resterende bedrag dient uiterlijk 21 dagen voor aankomstdatum bij ons binnen te zijn. Ingeval van annulering uwerzijds bent u naast de administratiekosten de volgende bedragen verschuldigd: Annulering tot 30 dagen voor aankomstdatum: de aanbetaling. Annulering vanaf de 30ste dag voor aankomstdatum: 100% van de totale arrangementskosten. Wij adviseren u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten.  Stradarunning is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel gedurende het verblijf  en alle activiteiten, accommodatie en gastronomie, al dan niet de samenwerking uitbesteed aan en uitgevoerd respectievelijk verzorgd door derden. Wijzigingen voorbehouden.

10. Links vanuit Stradarunning
Voor zover Stradarunning op haar website mocht verwijzen naar andere websites c.q. daarmee een link mocht hebben, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van die websites en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor benadering en raadpleging van die websites.

11. Privacy aspecten
Stradarunning zal zonder toestemming van gebruiker geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken en zal ook overigens de privacy rechten van gebruiker respecteren.

12. Uitsluiting aansprakelijkheid
Stradarunning is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar website en/of gedownloade en gebruikte bestanden (schema's, programma's ed.) . Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval deze site resp. haar dienstverlening om welke reden dan ook niet toegankelijk blijkt te zijn.

13. Overige bepalingen
Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de afspraken die partijen betreffende Stradarunning hebben gemaakt. Andere afspraken gelden slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
Mocht één of meer bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van kracht.
Het Nederlands recht is van toepassing.
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied Amsterdam, tenzij een andere rechter op grond van wettelijke bepalingen bevoegd mocht zijn.

Tafelberg Training:

Training zaterdag 23 oktober a.s. bij de Tafelberg.

Gratis heuvel/trail/cross training in de omgeving van De Tafelberg in Blaricum.

De aanvang is om 09:30 uur.

Iedereen is welkom. Je moet wel al wat loopervaring hebben.

 

 

 

Guests Online

We hebben 114 gasten en geen leden online